Reglament

Feu clic per veure el dossier del corredor

1. Organització Esdeveniment organitzat per Aigua de Rigat S.A i que compta amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada.

2. Desenvolupament de la cursa
2.1 La II Trail Aigua de Rigat és una cursa de muntanya d’uns 13 Km aproximadament.
2.2 La cursa infantil té un recorregut d’uns 2Km.

3. Condicions de participació
3.1 La cursa d’adults té un recorregut d’uns 13 Km aproximadament. Els participants d’aquesta cursa, hauran de tenir com a mínim 14 anys per poder córrer. Els menors de 14 anys ho podran fer també però amb una autorització dels pares.
3.2 A la cursa infantil podran participar els nens de les categories sub 12 i sub 14 (nascuts entre 2007 i 2010)
3.3 Tots els menors d’edat participants en qualsevol categoria, hauran de presentar el model d’autorització de participació que facilitarà la organització.
3.4 El fet de realitzar la inscripció comporta l’acceptació i conformitat amb aquest reglament.

4. Assegurança Tots els participants disposaran d’una assegurança d’accidents contractada per la organització.

5. Responsabilitats
5.1 Els participants competeixen en tot moment sota la seva pròpia responsabilitat. Els participants eximeixen a l’organització, els seus espònsors, entitats col·laboradores, personal voluntari i personal laboral, de les reclamacions o demandes basades en suposades accions o omissions dels participants o altres que actuïn al seu favor. Així com de les reclamacions o demandes resultants dels danys que puguin succeir als participants (incloent tot tipus de lesió, i fins i tot la mort). Els participants eximeixen també a l’organització, als seus espònsors, entitats col·laboradores, personal voluntari i personal laboral per la pèrdua, destrucció, trencament o robatori.
5.2 La correcta inscripció a la cursa implica acceptar aquest reglament, així com que es posseeixen les característiques necessàries (mèdiques, tècniques, físiques i psicològiques) per realitzar alguna de les seves modalitats.
5.3 Serà responsabilitat dels participants progressar amb seguretat en tot moment, sent els únics responsables de les seves accions i els únics responsables alhora d’assumir el risc de l’activitat i de l’entorn. Qualsevol tipus de dany sofert durant la cursa, posant com a exemple i sense que siguin motius excloent d’altres, els causats per les caigudes (sigui quin sigui el seu motiu), atropellaments, problemes de salut derivats de la pràctica esportiva, malalties, defalliment, ferides (sigui quina sigui la seva gravetat) causades per fauna o flora, etc; seran responsabilitat única i exclusiva del participant.
5.4 L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin patir o provocar els participants, tot i que es vetllarà per evitar-los.

6. Seguretat
6.1 L’organització situarà en determinats punts del recorregut, personal especialitzat encarregat de vetllar per la seguretat dels participants. És obligatori seguir les indicacions d’aquest personal que estarà convenientment identificat.
6.2 En cas d’abandonament de la cursa, s’ha de comunicar el més aviat possible al personal de l’organització. Aquesta notificació caldrà fer-la als punts de control.
6.3 Tots els participants estan obligats a passar pels diferents punts de control.
6.4 Es disposarà de personal sanitari i transport en ambulància per intervenir en cas de necessitat.
6.5 Hi haurà un equip escombra encarregat de tancar la cursa a totes les modalitats.

7. Direcció de cursa i comissaris
7.1 La direcció de la cursa podrà desqualificar a un corredor, quan considerin que aquest tingui disminuïdes les seves capacitat físiques o tècniques a causa de la fatiga, no disposi de material obligatori, o les seves condicions no siguin les apropiades per finalitzar.
7.2 L’organització podrà suspendre, retallar, neutralitzar o detenir la cursa per seguretat o per causes de força major alienes a la seva voluntat (climatologia o altres causes externes). En aquest cas no es retornaran els diners en concepte d’inscripció.

8. Categories
8.1 Cursa de 13 Km:
– Sub 20 (1999 i posteriors) masculina i femenina
– Absoluta masculina i femenina
– Veterana (1974 i anteriors) masculina i femenina
8.2 Cursa infantil de 2Km:
– Sub 12 (2008 i 2009)
– Sub 14 (2006 i 2007)

9. Horaris 10:30h Sortida cursa 13Km 10:45h Sortida cursa infantil.

10. Classificacions, obsequis i premis
10.1 Cursa de 13 Km premi als tres primers classificats masculins i femenins de cada categoria (absoluta, veterana, sub 20).
S’entregarà la borsa del corredor amb obsequis a tots els participants.
10.2 Cursa infantil; premi als tres primers classificats masculins i femenins de cada categoria (sub 14 i sub 12).
10.3 S’entregarà la bossa del corredor amb una samarreta i motxilleta commemoratives de la cursa pels 200 primers inscrits en la cursa de 13km i pels 50 primers inscrits a la cursa infantil.
10.4 Sorteig de material i obsequis. Durant l’entrega de premis, es farà també el sorteig de material i d’obsequis, gentilesa dels patrocinadors i col·laboradors.

11. Dorsals
11.1 Els participants podran recollir la borsa del corredor i dorsals el dissabte dia 9 de novembre de 16 a 20h a les oficines de Jocnet Gestió Esportiva, C/ Comarca, 49 d’Igualada.
11.2 La recollida dels dorsals es podrà fer també el mateix dia de la cursa fins a una hora abans de la sortida.
11.3 Els participants hauran de portar en tot moment el dorsal facilitat per l’organització a la part davantera i de forma visible. Per tant no es podrà tapar, retallar, doblegar ni modificar. 11.4 Al finalitzar la cursa o abandonar-la, caldrà conservar el dorsal per accedir a l’avituallament d’arribada així com també per a poder participar al sorteig d’obsequis.

12. Protecció de dades i drets d’imatge
Les dades que vostè proporciona seran introduïdes en un fitxer propietat d’Aigua de Rigat S.A, amb la finalitat de tramitar la seva inscripció i rebre informació de properes activitats, serveis i /o esdeveniments organitzats per aquesta empresa. Aquesta entitat podrà difondre a través de diferents mitjans de comunicació: imatges, fotos i vídeos de les activitats que realitzen amb la finalitat de promocionar l’activitat. Les seves dades podras ser cedides a tercers únicament pel compliment d’obligacions legalment establertes. En qualsevol cas, d’acord amb el decret 2016/269 de la llei de de protecció de dades de caràcter personal, vostè pot en tot moment exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lacio dirigint-se a; Carrer Santa Maria, 10, 08700 Igualada.
D’aquesta manera manifesta la seva conformitat amb la present clausula i autoritza a la organització per poder tractar o cedir les seves dades o imatges d’acord amb les finalitats indicades. Accepta la normativa que consta al formulari d’inscripció, manifesta que el participant és APTE per la pràctica de l’esport i autoritza a l’inscrit a participar en les activitats, sortides i en cas de precisar assistència mèdica puguis ser traslladat a un centre mèdic per part de l’organització.

Tanmateix, es reserva el dret de les imatges, prenent i recopilant fotografies, vídeos i informació de les proves, així com utilitzar tot aquest material per anuncis, relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic o de promoció de la cursa i altres esdeveniments organitzats l’empresa.

13. Recorreguts i marcatge
13.1 El recorregut estarà marcat amb cintes i material identificatiu clarament visibles.
13.2 Les marques es centraran a les zones de creuaments i canvis de direcció. Membres de la organització senyalitzaran també aquelles zones susceptibles de crear confusió als participants. 13.3 És responsabilitat dels corredors realitzar la cursa seguint el recorregut oficial.
13.4 Els participants hauran de passar obligatòriament pels punts de control. Del contrari quedaran desqualificats.

14. Inscripcions
El preu de les inscripcions és el següent:
– Cursa infantil: 4 Euros.
– Cursa adults: 14 Euros (federats FEEC) i 15 Euros no federats.

15. Material Serà responsabilitat de cada participant poder garantir la seva pròpia seguretat, portant el material que cregui necessari segons la climatologia, la seva forma física i coneixement del medi.

16 Reclamacions i penalitzacions Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt pel comitè organitzador de l’esdeveniment.
16.1 Reclamacions: Les reclamacions s’han de presentar a l’organització per escrit, 30 minuts abans de l’entrega de premis.
16.2 Penalitzacions: Els participants seran desqualificats si es produeixen un o més dels possibles fets que mostrem a continuació: – Infraccions contra el medi ambient. – Circular camp a través fora dels camins o recorregut de la cursa. – Pèrdua del dorsal. – Desobeir directrius de seguretat indicades per l’organització – No socórrer a un participant que així ho requereixi. – No passar pel control de sortida o bé anticipar-se a aquesta. – No seguir la senyalització oficial – Portar el dorsal doblegat, tapat o no portar-ho clarament visible

Direcció Cursa Aigua de Rigat